BIM for Landscape Architecture

BIM for Landscape Architecture
IFC for Landscape - Example used in Revit

Tuesday, February 28, 2017

IFC av Civil3D terrengmodeller ved å gå via AutoCAD Architecture

Eksporter C3D terrengmodell som en 3D dwg fil_ åpne terrengmodellen så i AutoCAD Architecture. Legg til egendefinerte parameter som vist i link under.Her er eksempel på hva jeg raskt prøvde å legge inn. Ser at vi må få definert hva som skal ligge hvor slik at det kommer opp under en og samme flik i Solibri som for eks. "IFC_LARK" eller tilsvarende. Så kan alle egenskaper tilknyttet objektet legges under denne fliken. Da vil alle egenskaper raskt kunne brukes i modell. Tror kunder som Statsbygg nå raskt kan se store muligheter for denne standardiseringen brukt i oppdrag.

Har hentet all info om landskapsobjekter fra http://bimforlandskap.no/ sitt standardiseringsarbeid.

Info om objekt Mykt terrengelement.

Skjema for objektet Mykt terrengelement.Eksporter som IFC og åpne i Solibri eller tilsvarende. Får da opp egendefinerte parametere.


NB En positiv og viktig egenskap er at terrengflater nå ikke nødvendigvis har en tykkelse. Vi slapp å  konvertere terrengflaten til solider med tykkelser som er eneste mulighet når du prøver å eksportere til IFC direkte fra Civil3D?

Wednesday, August 24, 2016

Hvilke programvare kan landskapsarkitekter benytte i ulike designfaser?

For valg av programvare for Landskapsarkitekter er det viktig å se på hvilke grunnlagsdata man har tilgjengelig og hvilke leveranser man skal gjøre i den aktuelle fasen. 

Hva har vi av grunnlagsdata og hva skal vi levere?

Ulike programvare gir ulike muligheter som bør utnyttes. Designfaser har krav om forskjellige leveranser og forskjellige krav som gir oss mulighet til å velge programvare som er best egnet i hver fase. Med best egnet programvare menes programvare som utnytter og gjenbruker eksisterende datagrunnlag og gir gode muligheter for å gjennomføre designfasens ulike oppgaver som datainnhenting, analyse, prosjektering og leveranser på en effektiv og god måte. 


Tidligfase:

Mål med fasen: Riktig beslutningsgrunnlag for å gå videre med prosjektet.

Oppgave 1: Innhente så mye relevant grunnlagsdata som mulig som kan ha påvirkning på beslutningene.
Oppgave 2: Samle grunnlagsdata slik at disse kan visualiseres og danne grunnlag for bearbeiding.
Oppgave 3: Bearbeide grunnlaget gjennom analyserer og prosjektering
Oppgave 4: Levere en eller flere løsninger som skal danne best mulig beslutningsgrunnlag i den aktuelle fasen

Hva kjennetegner fasen som vil ha stor påvirkning på valg av verktøy og metode?
- Store designendringer i hele fasen også mot slutten før en leveranse. Eksempel på dette er at hele byggets form, utstrekning og evt plassering på tomten endres som en del av desingfasens naturlige analyser og vurderinger. Endringer i layout for bygg, vei, infrastruktur må raskt kunne fanges opp i det store landskapsbilde og implementeres som ny desing for utomhusplanen som Landskapsarkitekten har kontroll over. Ulike alternativer ønskes belyst for å vurdere alternativer opp mot hverandre, dvs flere designlayout må kunne vises parallelt og data må kunne igjenbrukes mellom alternativene. Modell og visualisering er viktige leveranser internt og mot beslutningstagere for å kommunisere godt. Leveranse og kommunikasjon gjennom modell, illustrasjoner og film får mer og mer fokus enn tegninger i denne fasen.

Prosjekteksempel:
Nye Vestre Viken sykehus i Drammen
Prosjektguppen CURA som består av arkitektselskapene Henning Larsen Architects, Link Arkitektur, Bølgeblikk arkitekter samt rådgiverselskapene Multiconsult, Hjellnes Consult og Erichsen & Horgen.Plantegning:
Hovedverktøy Autodesk AutoCAD og Civil 3D.
Grovt sett er plantegningen satt sammen av fem separate filer. En grunnlags fil med kommunalt kartverk som er ryddet og tonet ned. Fire prosjekteringsfiler fra LARK hvor man har separate filer for 2D-geometri, 2D-tekst, 2D-skravering(farger) og 3D-terrengmodell som gir høyder. Dette er viktig slik at 2D-geometrifilen enkelt kan igjenbrukes for å modellere 3D-terrengmodellen i Civil3D som danner grunnlaget for høydedata i modellen. 


Bilde: CURA _Vestre Viken sykehus,  Link: Bølgeblikk

Illustrasjoner direkte fra 3D-Modell:
Hovedverktøy Autodesk Infraworks.
Modellen er satt sammen av mange grunnlagsdata filer. Gratisfiler fra Kartverket. Betaling fra Drammen og Lier kommune og ..mm. De fleste grunnlagsdata er rådata fra det som vi tradisjonelt forbinder med GIS. Disse er bearbeidet i modellen eller utenfor for å få opp volum av omkringliggende bebyggelse og terreng..mm. (Prosjektet brukte ikke laserdata i denne omgang. Tilsvarende prosjekter har vist at detaljerte laserdata gir svært god illustrasjon av eksisterende bygningsmasse og vegetasjons som øker kvaliteten på beslutningsgrunnlaget)

Prosjektert bygningsvolum er tatt inn som FBX-filer. Bygningene er modellert i ArchiCAD, eksportert ut som IFC, tatt inn i Autodesk Navisworks hvor de ble ryddet, bearbeidet og forenklet før de igjen ble eksportert ut som FBX-fil. Denne ble så linket inn med riktige kartkoordinater siden hele prosjektet tidlig etablerte felles nullpunkt i prosjektet i henhold til buildeingSMART sin IDM om georeferering. (Utallige tester viste at denne metodikken ga best resultat for hvordan prosjekteringsmodellens geometri ble tatt inn i Infraworks. Metoden vil kunne måtte endres og tilpasses resultatene ved eksport og import.)

Prosjektert landskapsmodell er satt sammen av terrengmodellen som danner høydedata i Autodesk Civil 3D. Denne er eksportert ut som en IMX-modell direkte fra Civil 3D og importert inn i Infraworks. 2D-Illustrasjonplan av utomhusplanen er eksportert som PDF med høy kvalitet som igjen er konvertert som JPEG. NB husk å "masker" hele prosjekteringsområdet med en hvit farge som bakgrunnsfarge. Øvrig hvitfarge i tegningen kan du gjøre gjennomsiktig inne i Infraworks. Bildet er tatt inn i AutoCAD via Rasterdesign og plassert korrekt som bakgrunn under geometriplanen for å gi riktig plassering i verden. Rasterdesign i AutoCAD har eksportert ut følgefiler til bildet som skalerer og plasseres bildet riktig i verden, GIS informasjson. Dermed er JPEG-bildet enkelt blitt importert inn i Infraworks og drapert ned på terrengmodellen som tidligere er definert av høydemodellen fra Civil 3D. Resultatet gir en detaljert høydemodell med detaljert grafisk uttrykk fra utomhusplanene. 3D-objekter som vegetasjon, kjøretøy og mennesker er plassert direkte inne i Infraworks med standard objekter som følger programmet. Egne spesialobjekter er lastet inn som FBX-filer og plassert ut i modellen.

Modellen består utelukkende av prosjekteringsdata som danner grunnlag for øvrige leveranser for prosjektgruppen. Denne modellen i Infraworks utnytter og igjenbruker dermed data som allerede er produsert og setter dette sammen i en god visuell 3D-modell hvor beslutningstagere kan velge å gå rundt i modellen, eksportere ut filmer og bilder. 

Modellen kan også danne grunnlag for mer detaljerte 2D-illustrasjoner i bildebehandlingsprogrammer eller ved eksport av hele eller deler av 3D-modellen som FBX-filer som så kan bearbeides videre med illustrasjoner, animasjoner, VR,mm i Lumion eller 3DS Max...


Bilde: CURA - Vestre Viken sykehus,  Link: Budstikka

Bilde: CURA - Vestre Viken Sykehus,  Link: NRK BuskerudOppsummering av verktøy brukt av LARK:
AutoCAD : Prosjektering 2D-Utomhusplan med geometri, tekst og farger/symboler
- Rasterdesing: Georefferere JPEG-bilde av utomhusplanen
Civil 3D : Prosjektering og modellering av 3D-Terrengmodell, Konvertere GIS-filer (SOSI, ArcGIS) til prosjekteringsfiler og kartgrunnlag for prosjektet.
- Focus Landskap: SOSI til bygg funksjon for 3D-flatemodell av eksisterende bygg
Navisworks: Kontroll av 3D-modeller. Konvertering og opprydding av bygningsmodell før eksport som FBX og import til Infraworks.
SketchUp: Nedlasting, bearbeiding og eksport av 3D-Landskapsobjekter fra 3D Warehouse til FBX-filer som importeres til Infraworks.
Infraworks: Samlet alle GIS-data, prosjekteringsdata i oppdraget. Modellere 3D- landskapsobjekter. Lage sekvenser som danner grunnlag for filmvisninger, bilder og illustrasjoner for eksport. Lys og skyggeanalyser gjennom året ute og inne i bygget.Laserdata

Prosjekteksempel


Laserdata tatt inn i Autodesk ReCap for å generere egen laserfil som Autodesk produkter kan åpne. Denne filen er så åpnet i Revit. Utallige landskapssnitt kan da lages i modellen for tidligfase oversikt over høyder, detaljer osv. før prosjektering. Automatiske Landskapsnitt kan settes opp med svært detaljert grunnlag som øker beslutningsgrunnlaget betraktelig fra dagens metode hvor tekniske snitt konstrueres av Landskapsarkitekten kun basert på SOSI kartgrunnlag som så berikes med vegetasjon, mennesker og møbler i Photoshop. 

Prosjekteksempel
Kun laserdata uten RGB-farger på punktene vises i snitt inne i Revit.Detaljert Laserdata med RGB-farger fra fotografier danner detaljert illustrasjon av eksisterende vegetasjon, landskapsformer og bebyggelse. På tegning er dette kombinert med kommunens SOSI kartgrunnlag og er en god start for analyse av eksisterende situasjon.

Tidlig 3D-visning direkte inne i Revit. 3D-modell av eksisterende bebyggelse i SOSI, terrengmodell fra SOSI kombinert med Laserdata kan ses direkte inne i Revit og danner svært godt besluttningsgrunnlag under hele prosjekteringen. Visuell gjennomgang inne i prosjektert bygg eller ute i hagen viser til en hver tid punktskyen med omkringliggende vegetasjon og bebyggelse som er viktig for å kontrollere sikt, innsyn, lys og skygge,...m.m.

Kontinuerlig oppdaterte landskapsnitt som viser prosjektert løsning satt inn i punktsky som viser eksisterende landskapsmodell med omgivelser. God grafisk fremstilling uten ekstra bearbeiding i denne fasen. Kun satt sammen punktsky fra oppmåling og SOSI kartgrunnlag.

2D-Fasadetegninger suppleres med samme utsnitt som illustrasjons tegninger. Punktsky viser sammenheng med eksisterende vegetasjon og bebyggelse. Illustrasjonen er et godt eksempel på et godt beslutningsgrunnlag fordi den er illustrativ, svært presis og nøyaktig, bygger kun på eksisterende- og prosjektert datagrunnlag uten feilkilder som fort kan komme i en vider bearbeiding i bildebehandlingsprogrammer. Punktskyen er også et godt kontrollverktøy som viser at opptegning i 2D-sorthvit tegning stemmer med illustrasjon fra 3D-punktsky.


Infravorks
Metode for oppstart av modell

Lys og skygge analyser. Vegetasjon basert på punktsky.
Beslutningsgrunnlag for plassering av solceller på taket. Kontroll av skygge fra vegetasjon og nabobebyggelse inn i bygget. Beslutningsgrunnlag for plassering av sol på uteplasser.


Recap

Revit
afd
asdf


Lumion
asfdasfdds

Monday, August 22, 2016

Hvordan Landskapsarkitekter kan starte arbeidet for å gå fra 2D CAD til3D BIM ? (KLADD)

0. Innføring i BIM og hva det også betyr for Landskapsarkitekter.
Se disse filmene for å få en rask innføring i BIM som grunnlag for videre fordypning
- OpenBIM - Sky is the limmit
- Statsbygg/Building Smart film om BIM
- VectorWorks: BIM workflove for Landscape


1. BIM for Landskapsarkitektur
Få en oversikt over hvilke endringer som foregår i hele byggebransjen og hva det betyr for deg med utgangspunkt i landskapsarkitektens ståsted.n
- 1.1 Rapport fra ASLA 2008, Inergrating BIM Technology into Landscape Architecture
- 1.2 Master 2009, BIM for Landskap - Marius Berg Bostadløkken
- 1.3 Master 2012, BIM for Landskap -  Henning Lindgren Jensen
- 1.4 Master 2012, BIM för Landskapsarkitekter - Olle Lenngren

2. Nye krav til digial leveranse
Få en oversikt over hvilke nye krav som nå stilles av kunden når det gjelder digitale leveranser. Vedlegg til tilbud og kontrakt. 3D modeller med informasjon.
- 2.1 Statsbyggs BIM-manual 1.2
- 2.2 Statens vegvesen, HB 138 Modellgrunnlag, Krav til grunnlagsdata og modeller
- 2.3 Meld.St. 28, Gode bygg for eit betre samfunn
- 2.4 Krav om BIM i UK innen 2016

3. Fra 2D til 3D
Hvordan gå fra 2D til 3D for landskapsarkitekter som jobber i Norge. (de fleste kontorer bruker de samme metoder og verktøy i Norge)
- 3.1 Bok, Google SketchUp for Site Design, Daniel Tal. (Boken bør også kunne være dakmanual for de fleste landskapskontoret i Norge. Overgang fra 2D til 3D i boken er lik om man velger annet 3D verktøy en SketchUp. )

4. Valg av BIM programvare for landskap.
Database - BIM - IFC:
- 4.1 Vectorworks Landmark
- Archicad og Architerra
- Revit og SiteWorks og LandCAD
- Microstation?
Lagbasert - CAD - DWG:
- Civil3D og Landskapsmodul
- (NP19) og Landskapsmodul

6. Hvis valget blir Revit for landskap.
- 6.1 Bok "Revit på Norsk" gir god oversikt over hvorfor bruk av BIM og hva som er krav i Norge
- 6.2 Tutorials på YouTube
- 6.3a Gratis foredrag/kurs på nett, LAD202 - BIM for landscape architecture using Revit
https://vimeo.com/album/2298741 https://vimeo.com/album/2331672
- 6.3b Digitale kur på nett, landarchbim.teachable.com (betaling)
- 6.4 Grundkurs i Revit hos programvareleverandører
- 6.5 Teste prosjekteksempel utenfor eller i oppdrag
- 6.6 Videregående kurs i Revit hos programvareleverandører.

7. Hvorfor valg av Revit for landskap?
- Stort autodesk miljø i Norge.
- Kjenner verktøy og firma.
- Mange ingeniører og arkitekter velger Revit.
- stort tverrfaglig firma i ryggen som jobber med samhandling og trekke erfaring fra øvrige fagområder inn i AEC bransjen

8. Hvilke funksjoner benytter man i Revit for Landskap:
- BIM for Landskapsarkitektur har en beskrivelse, IFC for LARK - Eksempel brukt i Revit som er svært nyttig for å se hvordan man best mulig tilpasser Revit for Landskap.
8.1 bruk gulv for terreng
8.1.1 alle høyder refereres til havnivå
8.1.2 lagtykkelser
8.1.3 høydepunkt og linjer
8.2 innsetningspunkt og koordinater (ja takk begge deler)
8.3 fleste objekter sitebased for å linkes både til gulv og terreng flate.

9. Hvilke styrker har Revit for landskap
- link til Infraworks, Lumion, Navisworks, ....alle programmer i Autodesk Suites pakkene
- IFC eksport
- gulv med høydelinjer, punkter og fall
- tyggelse på dekker med lagvis oppbygging som igjen kommer frem på mengdeuttak
- material- og mengdeuttak automatisk
- kontroll på kostnader direkte i modellen når disse er lagt til objektene
- database med mulighet for link via utallige URL adresser på enkeltobjekter
- intelligente objekter hvor dekker/gulv trekker ut masse når en tre-grube plasseres og som tetter igjen hullet automatisk når tre-grube fjernes. Hullet følger tre-gruben på samme måte som et hull i en vegg følger plasseringen av et vindu eller en dør for arkitektene.

10. Hva mangler i Revit for landskapsprosjektering
- dekkekant på dekker som kan benyttes som kantstein som også takler dobbelt krumme flater på dekkene, noe som ikke fungerer i dag.
- rekkverk som følger fall på gulv og terreng som har variert fall.
- skrå vegger og vegger med variert tykkelse som i Archicad
- bedre vegetasjon: 3D figurer, egenskapsdat, rendering
- fall på dekker med visning av høydelinjer
- friform terrengmodellering
- ........

11. Prosjekteksempler
 - http://revitlandscape.blogspot.no/2014/01/autodesk-360-dwf-modeller.html
Videopresentasjon av ulike prosjekter og verktøy utført av Åge Langedrag. Gjest i Rambøll Norge sin BIM-kanal oktober 2012
https://www.youtube.com/watch?v=VE0C0_B0-ks

Thursday, November 12, 2015

10 year anniversary. This model was modeled in Revit December 2005.

 This model was completed in Revit for landscape December 2005. The model should be of help to illustrate some building blocks as a city street was composed of . Each element of the model is linked to a product sheet with production specification and material descriptions . The model is currently simply but in 2005 the model was of great help and not least a big improvement from working in AutoCAD .In 2005, vegetation in Revit built different seasons which showed how the vegetation adapted to the season . This functionality had been important to have on vegetation objects when we talk about getting BIM objects for Landscape.