BIM for Landscape Architecture

BIM for Landscape Architecture
IFC for Landscape - Example used in Revit

IFC for Landscape Architecture

IFC for Landscape Architecture
I forbindelse med utviklingen av Statsbygg sin BIM-manual 2.0, skal objektene som tidligere er standardisert gjennom arbeidet med BIM for Landskap tilpasses bruk i IFC

Thursday, December 13, 2012

IFC for LARK – Eksempel brukt i Revit

http://underland.no/?page_id=730

Denne oversikten viser hvordan LARK kan benytte seg av eksisterende programvare og tilpasse den så godt som mulig til LARK sin måte å jobbe med 3D objektbasert modellering. Undertegnede har gjennomført ulike landskapsprosjekter i tidsrommet 2005 til i dag 2012 basert på Autodesk Revit som 3D modelleringsverktøy for prosjektering, tegningsproduksjon, mengdekontroll, kostnadsoverslag, utsettingsdata osv. Denne oversikten prøver å ta de erfaringer man har fra gjennomførte prosjekter og de LIM objektene som vi nå har kommet frem til i denne rapporten og sette dette i system.

Denne oversikten viser at vi kan klare å levere mye Landskap mot IFC hvis vi nå i første omgang er villig til å forenkle LIM objektene og ser sammenhenger og muligheter i eksisterende programvare som er mer tilpasset for andre fagdisipliner. På lengre sikt bør LIM objekter få sin egen IFC definisjon. Der det i denne oversikten kommer IfcBuildingElementProxy bør man kunne komme frem til egne IFC definisjoner i Norge som vi kan benytte her frem til vi får på plass en internasjonal IFC standard for Landskap.

Ved praktisk bruk av denne oversikten vil det komme frem mange viktige punkter som igjen er bra å ta med inn i et standardiseringsarbeid med tanke på IFC for LARK. Denne oversikten er kun ment som et første utkast basert på egne erfaringer og ønskes supplert av andre med tilsvarende erfaringer.Oversikt over funksjoner i Revit og hvordan de kan tolkes og brukes av LARK for 3D objektbasert modellering.De viktigste arealer/flatene som LARK bør bruke aktivt i Revit er enten eller hvor gir de største fordelene med tanke på objektbasert modellering.

IfcSlab
IfcBuildingElementProxy
i Revit gir store muligheter for LARK. Alle lag som man bruker på dekker, veier, plasser og vegetasjonsfelt kan legges inn i . Dermed er det enkelt å ha kontroll på mengder, tykkelser, detaljtegninger osv.. når totaltykkelsen på alle til en hver tid er korrekt.

har mulighet til å sette høyde på alle ytterkanter eller hjørner men også legge inn punkthøyder eller knekklinjer manuelt.

Når man benytter for Landskap bør man ikke benytte . Man bør oppretter et nedre nivå som man definerer som Havnivå +/- 0.00. Alle dekker modelleres på dette nivået og «løftes» så opp til riktig høyde over havet. Alle justeringer, og høydepåskrift vil da hele tiden gi høyde over havet (kotehøyde) noe som er viktig når man jobber med landskapsarkitektur.

Høydejustering på kan gjøres på flere ulike måter. På detaljnivå bør man kun la ligge på Havnivå +/- 0,00 og man løfter flatene ved å bruke funksjonen / .

Denne måten å sette høyde på gir mulighet for å lage dobbelkrumme flater der det er mulig.

Ulempen med å jobbe med er at det kun er en flate uten tykkelse. Hver gang man gjør en endring på flaten bruker den mye datakraft på å generere flaten på nytt. Jo mer kompleks flaten er jo lenger tid tar dette

benyttes ikke av to viktige årsaker. Den ene er at alltid forholder seg med fast høyde på bunnen. Hvis man endrer tykkelsen på forblir bunnen på samme nivå men toppen endres. For LARK er dette problematisk da høyde på topp er viktigst for å ha kontroll på fall. Den andre årsaken til at ikke benyttes er at landskapsobjekter ikke kan (objektet forholder seg høydemessig) til denne flaten.

er også vanskelig å benytte for Landskap. Den påvirker og dermed bruker mye datakraft ved små endringer. Den største begrensningen ligger i justering av høyde og skjæringsvinkel mot terreng. skjærer kun vinkelrett i terrenget. Enten vertikal skjæring eller vertikal fylling. Hvis man ønsker å ha fall på kan man kun benytte . Både på og har man begrensning til kun å bruke en per flate. Hvis man kunne benyttet flere på lik linje med ville det kanskje gitt flere muligheter for å bruke både og .

Kantstein som avslutning på benyttes eller

IfcBuildingElementProxy
I detaljnivå benyttes / . Under valg av and velges . Ved valg av velges . Ved valg av velges og . Grunnen til at man velger dette er fordi klarer ikke å generere 3D volum hvis kanten er del av dobbeltkrum flate og buet. Andre ganger klarer ikke funksjonen å koble volumer sammen. For at man skal være helt sikker på å få med seg riktig volum av kantstein hele veien bør man bruke denne funksjonen. Valg av er for at man da kan ta ut mengder på lengden av kantstein. Det beste var om kunne klare å lage volum også på dobbeltkrumme kanter samtidig som man kunne fått ut antall løpemeter i .

Det fins ingen gode løsninger for kantstein på direkte i Revit. Da må man over på SiteWorks og LandCAD fra Eagle Point. Distribuert i Norden gjennom Cad-Q.

Alle landskapsobjekter (Component) som benyttes utomhus må kunne til både og . Disse objektene kan enten alltid forholde seg horisontalt eller følge vinkel på overflaten. Fordelen med disse objektene er at de enten kan linkes til en flate eller man kan overstyre og låse objektene til en faste høyder over havet. De objekt som gjør dette i Revit er:

IfcFurniture
IfcLightFixtureType
IfcBuildingElementProxy
IfcBuildingElementProxy
IfcFlowTerminal
IfcSite
IfcFooting
I LIM prosjektet har vi skissert opp en liste med objekter vi mener bør være en del av LARK sine objekter. Hvis jeg prøver å sette disse objektene inn i system i forhold til Components> nevnt i teksten over vil det bli som følger:: (LARK) (Eksempel)Terreng (Soft landscape)
Vegetasjon (Vegetasjons oppbygging avhengig av Vegetasjon og grunnforhold. Ulik oppbygging om det er på dekker, jord, løsmasser, sprengstein, fjell.)
Trær
Busker
Stauder
Blomster
Gress
Plastring
Løsmasser
Plasser (Hard landscape) (Eksempler se NBS National BIM Library, UK, Objedt types, Hard Landscaping)
Veier (Roads)


: (LARK)Utemøbler
Bord
Stoler
Benker
Avfall
Sykkel
Pullert
Plantekasse/urner
Stammevern
Treomramming – () Inn i en for å lage hull i gulvet for utsparing for trestamme og rotvolum.
…….
Lek og idrett
Lekeapparater
Sklie
Huske
Klatre
Hoppe
Sandkasse
Tårn
Mål
Ballspill
Fotball
Håndball
Nett
Badminton
Tennis
Volleyball
Kurv
Basket
Skilt
Innfelt – () Inn i en for å kunne linkes til en flate. Flaten vil kunne variere på vegg, inn i granittelementer osv. Må kunne forholde seg til flere type objekter
Veggmontert – () Inn i en for å kunne linkes til en flate. I hovedsak vil denne flaten kunne være en vegg men noen ganger kan den også være lurt å kunne linkes til andre objekter som ikke er vegg og derfor .
Puller
Mast
Henge – Forholde seg til høyde over terreng og derfor ok slik den er


(RIE/EL)

Utebelysning
Nedfelt – (Nested Families) Inn i en Generic Model floor based for å lage hull i gulvet der lysarmaturen kommer.
Innfelt – (Nested Families) Inn i en Generic Model face based for å kunne linkes til en flate. Flaten vil kunne variere fra opptrinn i trapp, på vegg, inn i granittelementer osv. Må kunne forholde seg til flere type objekter
Veggmontert – (Nested Families) Inn i en Generic Model face based for å kunne linkes til en flate. I hovedsak vil denne flaten kunne være en vegg men noen ganger kan den også være lurt å kunne linkes til andre objekter som ikke er vegg og derfor face based.
Puller
Mast
Henge – Forholde seg til høyde over terreng og derfor ok slik den er


(LARK) (All oppmerking på dekker)

Oppmerking
Vei
Parkering
Symbol (HC)
Tekst
Lek og idrett
Taktil
(LARK)
Vegetasjon
Trær
Løv
Bar
Frukt
Busker
Busker
Roser
Slyngplanter
Hekkplanter
Stauder
Bunndekke
(Blomster) – Inngår som del av beskrivelse av overflate på . Evt eget volum som ligger over Floor og definerer ulike områder med plantemix.
(Gress) – Inngår som del av beskrivelse av overflate på


(VA)

VA (Vann og Avløp)
Sluk – (Nested Families) Inn i en Generic Model floor based for å lage hull i gulvet der sluk kommer.
Rist – (Nested Families) Inn i en Generic Model floor based for å lage hull i gulvet der Rist kommer.
Renne – (Nested Families) Inn i en Generic Model floor basedfor å lage hull i gulvet der Renne kommer.
Slisserenne
Nedfelt renne
Kumlokk – (Nested Families) Inn i en Generic Model floor based for å lage hull i gulvet der Kumlokket kommer.
Vannpost
Brannhydrant


Frittstående konstruksjoner som LARK modellerer utomhus er identiske med de objektene arkitekten har til å modellere i bygg. De objektene som nå nevnes er tilnærmet identiske for ARK og LARK. Derfor kan disse brukes uten noen store tilpasninger for Landskap når det gjelder klassifisering i IFC. Formgiving, egenskaper og relasjoner på objektene må endres noe for å kunne brukes godt også ute.

IfcWall
IfcFooting
IfcStair
IfcRamp
IfcRailing
IfcSlab


(LARK)

Støttemurer (RIB/RIG)
Plasstøpt
Prefab
Gabion
Murer
Plasstøpt
Prefab
Gabion
Murt
Stablet
Spunt
Vegger
Vegg i bygg
Leevegg (evt )
Ballvegg
Støyskjerm (evt )


(LARK)

Fundament for Utemøbler
(Se relevante objekter definert under )
Fundament for Belysning
(Se relevante objekter definert under )
Fundament for Vegetasjon (Rotsone for trær?)
(Se relevante objekter definert under )
Fundament for Konstruksjon og bygg
(Se relevante objekter definert under , , , (LARK)
Trapper
Terrengtrapp
Eseltrapp
Frittstående trapp
Amfi
Sittetrinn
Trappetrinn
(LARK)
Mindre rampekonstruksjon med repos
For store terrengramper anbefales å benytte da kun har begrenset mulighet for innstilling av fallforhold. har ikke mulighet for lagvis oppdeling av dekker slik som man kan med , noe som er relevant når man skal jobbe med store ramper i terrenget.


(LARK) (eksempel)

Rekkverk
Håndløper
Gjerde
Ballnett
Skjermer
funksjonen har store fordeler ved at den er regelstyrt. Mange eksempler hvor denne funksjonen har store fordeler. Forholder seg høydemessig til en som man finner igjen i , og . Hvis man jobber med høydesetting på på andre måter en fungerer ikke relasjonen mellom og . fungerer heller ikke i forhold til . LandCAD for Revit har funksjon som fungerer bedre mot og hvis man bygger opp med objektfamilier som kan seg til flatene og .
(LARK)
Konstruksjonsdekke i bygg (Likt som for Arkitekt)
Terrassegulv
Brygge
IfcSlabTypeEnumeration=
’baseslab’ for gulv på grunn (Veger og plasser)
‘floor’ for dekke(r) over bakken (Brygger)
‘roof’ for topp- eller takdekker (Takterrasse)
Oversikt over hvordan det er direkte link mellom mengder i tabell og modell når det plasseres ekstra treomramming da disse automatisk lager hull i . Se i tabell og sammenlign mengdeoversikt på dekke.

Thursday, November 15, 2012

#AU 2012 - From Revit to AIM

https://www.autodeskuniversity2012.com/connect/search.ww#loadSearch-searchPhrase=Langedrag&searchType=session&tc=1&sortBy=&i(10010)=&i(10000)=&i(10007)=&i(10041)=&i(10001)=&i(10160)=

Thursday, November 8, 2012

Håndbok 138 - Modellgrunnlag, Krav til grunnlagsdata og modeller

http://www.vegvesen.no/_attachment/395908/binary/679032

…Forord
Håndbok 138 Modellgrunnlag med veileder og vedlegg stiller krav til hvordan grunnlagsdata og modeller skal bestilles, utarbeides og leveres i vegprosjekter. I prosjektbestillingen avgjøres det om planlegging, prosjektering eller bygging skal gjennomføres modellbasert eller tegningsbasert (les mer om prosjektbestillinger i Håndbok 151 Styring av vegprosjekter). Hvis prosjektet gjennomføres tegningsbasert, gjelder ikke kapittel 3 Modeller i denne håndboken. For prosjekter som gjennomføres modellbasert, gjelder hele denne håndboken.
Håndboken beskriver tre roller:
1 Oppdragsgiver:
Statens Vegvesen representert ved prosjekteier, prosjektleder, planleggingsleder, prosjekteringsleder eller byggeleder
2 Rådgiver:
planleggere og prosjekterende som er ansatt i Statens vegvesen, eller ansatte i private firma som utfører oppdrag for Statens vegvesen
3 Entreprenør:
private firma med underleverandører som utfører oppdrag for Statens vegvesen
Håndbok 138 Modellgrunnlag inngår i Statens vegvesens kvalitetssystem. Oppdragsgiveren oppgir hvilken versjon av håndboken som gjelder i prosjektbestillingen eller konkurranse- grunnlaget for prosjektet.
Håndboken skal bidra til
• entydige kvalitetskrav til grunnlagsdata
• 3D-prosjektering i alle fag
• standardisert beskrivelse av modeller
• standardisert beskrivelse av objekter
• bruk av åpne, standardiserte formater
• bruk av modeller som arbeidsgrunnlag i byggefasen
• standardisering av sluttdokumentasjon fra prosjektfaser
Den nyeste utgaven av håndboken er tilgjengelig på Statens vegvesens hjemmesider www.vegvesen.no under menypunktet «Fagstoff». Håndboken revideres hvert år. Statens vegvesen ønsker tilbakemeldinger som kan danne grunnlag for revisjon av håndboken. Merk e-post eller brev med «HB138» i emnefeltet, og send til:
Vegdirektoratet, Byggherreseksjonen, Veg- og transportavdelingen, Postboks 8142 Dep 0033 OSLO. E-post: thor-sigurd.thorsen@vegvesen.no…

Wednesday, November 7, 2012

ICE BIM 2012 is the second major event organised by the Institution of Civil Engineers (ICE) on Building Information Modelling.

http://www.bimjournal.com/wp-content/uploads/2011/05/ICE-BIM-2012-2.pdf

http://www.ice-conferences.com/Past-events/ICE-BIM-2012---Realising-the-Efficiencies/ICE-BIM-Report

http://www.ice.org.uk/topics/informationsystems/Building-information-management-BIM

…01 Introduction
Mike Chrimes
Director of Engineering Policy and Innovation Institution of Civil Engineers

ICE BIM 2012 is the second major event organised by the Institution of Civil Engineers (ICE) on Building Information Modelling. It reflects the ICE’s commitment to leadership in this area. ICE members have devoted many hours working with government, clients and other stakeholders to ensure that infrastructure assets benefit from the capabilities of systems we generally refer to as BIM.
The effective capture and reuse of information or data has long been recognised as a key driver for improvement in organisation and incentive performance. In this interest BIM is just as relevant to assets in the built environment, the economic infrastructure and the building sector alike.
While we are working hard with government to ensure the UK reaps the benefit of the adoption of BIM across infrastructure, it is important that we share the knowledge of best practice in this area.
BIM 2012 is one opportunity, and with it we are encouraging stakeholders to provide us with case studies of their own experience to enable us to support our learned society objectives of sharing civil engineering knowledge for the benefit of society.
Over the next 12 months we will continue our advocacy, working with other professional institutions and stakeholders to ensure optimum delivery of BIM in the best interests of both industry and society. This means an approach that considers the whole life cycle from inception through construction, operation and finally decommissioning
and reuse.
Much of my professional career has been spent in locating data on older structures that had been lost or forgotten. BIM offers the potential for this generation to secure current data for the future.…

Sunday, November 4, 2012

The Onuma System

http://oscia.tumblr.com/post/26285233353/the-onuma-system

BIM Ball - Evolve or Dissolve

http://www.bimconstruct.org/steamroller.html

…At the risk of being ostracized by the AIA, this paper is gong to focus on why I believe the Architectural profession is at the risk of missing the boat and has their heads in the sand about the changing world around us.…

Kimon G. Onuma, AIA
Digital Architect
http://onuma.com
University of Southern California, School of Architecture 1983


Getting Real with GeoDesign and BIM

http://video.esri.com/watch/176/getting-real-with-geodesign-and-bim

At the 2011 GeoDesign Summit, Kimon Onuma delivers his keynote presentation on mashing geospatial models with facility models.

GeoDesign Summit 2011 Conference Videos

http://www.geodesignsummit.com/videos/day-one.html

http://www.geodesignsummit.com/videos/day-two.html

GeoDesign provides the third phase of GIS evolution

http://www.sensysmag.com/dialog/interviews/28386-geodesign-provides-the-third-phase-of-gis-evolution.html

…Ball: I’m really interested in the combination of the indoor design tools, with CAD tools being the leader there, and the outdoor design tools made available through GIS. It’s also an interoperability story as these worlds come together.
Miller: I think that’s a classical view about the difference between CAD and GIS, that CAD is indoor and GIS is outdoors. I believe both of those premises are being challenged. CAD is moving into site planning, and GIS is moving into the building space. Many large buildings, such as campuses and airports are being managed using GIS. There are also many site design tools being overlaid with CAD systems. There’s an overlay and blur, and a collision zone between CAD and GIS. There are also interoperability questions, if you’re used to working a particular toolset whether GIS or CAD, you want to do everything in that environment because you’ve invested in the skills to work in that area and you don’t want to learn new technology. But I think that this will play out over time, and there will be room for CAD in geographic space, and for GIS in the CAD space.…

Saturday, November 3, 2012

Potential for using intelligent 3D city models for airports

http://www.sensysmag.com/article/columns/19862-intelligent-city-models-and-transportation-infrastructure.html

http://www.sensysmag.com/dialog/perspectives/19187-are-gis-for-airports-more-closely-linked-to-3d-digital-city-models-than-we-realise.html

…Today there are two key candidate standards for the description of such intelligent city models, namely CityGML (OGC), and IFC (Building Smart). The former is a GML (Geography Markup Language) application schema developed for the overall spatio-semantic modeling of cities, while the latter, IFC (Industry Foundation Classes) is targeted more at the design and construction process for buildings. While we believe that both have roles to play, this article will focus on CityGML and its potential for the modeling of transportation infrastructures, and more specifically that of airports.…

OGC City Geography Markup Language (CityGML) Encoding Standard

https://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=47842#page185

…0.1 Motivation
An increasing number of cities and companies are building virtual 3D city models for different application areas like urban planning, mobile telecommunication, disaster management, 3D cadastre, tourism, vehicle and pedes- trian navigation, facility management and environmental simulations. Furthermore, in the implementation of the European Environmental Noise Directive (END, 2002/49/EC) 3D geoinformation and 3D city models play an important role.
In recent years, most virtual 3D city models have been defined as purely graphical or geometrical models, neglecting the semantic and topological aspects. Thus, these models could almost only be used for visualisation purposes but not for thematic queries, analysis tasks, or spatial data mining. Since the limited reusability of models inhibits the broader use of 3D city models, a more general modelling approach had to be taken in order to satisfy the information needs of the various application fields.
CityGML is a common semantic information model for the representation of 3D urban objects that can be shared over different applications. The latter capability is especially important with respect to the cost-effective sustain- able maintenance of 3D city models, allowing the possibility of selling the same data to customers from different application fields. The targeted application areas explicitly include city planning, architectural design, tourist and leisure activities, environmental simulation, mobile telecommunication, disaster management, homeland securi- ty, real estate management, vehicle and pedestrian navigation, and training simulators.
CityGML is designed as an open data model and XML-based format for the storage and exchange of virtual 3D city models. It is implemented as an application schema of the Geography Markup Language 3 (GML3), the extendible international standard for spatial data exchange and encoding issued by the Open Geospatial Consor- tium (OGC) and the ISO TC211. CityGML is based on a number of standards from the ISO 191xx family, the Open Geospatial Consortium, the W3C Consortium, the Web 3D Consortium, and OASIS.
CityGML defines the classes and relations for the most relevant topographic objects in cities and regional mod- els with respect to their geometrical, topological, semantical, and appearance properties. “City” is broadly defined to comprise not just built structures, but also elevation, vegetation, water bodies, “city furniture”, and more. Included are generalisation hierarchies between thematic classes, aggregations, relations between objects, and spatial properties. CityGML is applicable for large areas and small regions and can represent the terrain and 3D objects in different levels of detail simultaneously. Since either simple, single scale models without topology and few semantics or very complex multi-scale models with full topology and fine-grained semantical differenti- ations can be represented, CityGML enables lossless information exchange between different GI systems and users…

CityGML - Open Standard for the Modelling and Exchange of Virtual 3D City and Landscape Models

http://www.citygml.org/fileadmin/citygml/docs/CityGMLFlyer.pdf

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe D2.8.III.2 Data Specification on Building – Draft Guidelines

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_BU_v2.0.pdf

.…Building – Executive Summary
Scope
This document presents spatial data specification for European data related to the theme “Building”. Finding a common definition for buildings in Europe is challenging. Some entities may be considered as buildings in one country, and not in another one. The definition proposed in this document is the following: A building is a construction above and/or underground which is intended or used for the shelter of humans, animals, things, the production of economic goods or the delivery of services and that refers to any structure permanently constructed or erected on its site.
Relations with other themes
Several other INSPIRE themes describe real world constructions (like network infrastructures). Some of them could be seen as buildings depending on the point of view (like for example a bridge). This document mainly focuses on the physical description of real world entities seen as buildings. It also includes other constructions required for environmental applications that are not already described by other themes. An important characteristic of buildings is their capability to provide services. Because this information is covered by other INSPIRE themes related to facilities (Utility and governmental services, production and industrial facilities, agricultural and aquacultural facilities), this document provides only a simplified classification of building services. Furthermore, building theme classes share relations with addresses, cadastral parcels and geographical names themes.
Existing data and standards
There are nowadays many databases describing buildings. These databases are mainly produced by well identified organisations, usually cadastral and mapping agencies of each member state. Most of these data are vector data, mainly 2D, with comparable levels of details. In order to encourage the publication of these data as INSPIRE data, the specifications of these existing data have been considered. Future need for building data, like for example for 3D representations, have also been considered. Finally, existing standards on buildings, mainly related to specific thematic aspects, have been integrated within this data specification, when appropriate. Main concepts of the the OGC standard CityGML have been adapted and adopted to design the various profiles of the data model of theme Building.
Use cases
Building data are often base data required for thematic applications. The main ones identified for this data specification document are census and statistics, risks management, environment, urban expansion, infrastructures management and mapping. The intention of this data specification is to cover most of these use cases, depending also on the existing data.
This data specification addresses the Noise Directive, the Air Quality Directive, the Energy Performance of Building Directive and the Population and Housing Census Directive. The Flood Directive and the project of Soil Directive have also been taken into account.
Data model
The main objects represented in the data model are buildings, other constructions, building parts and building units. These objects can be characterised by geometrical representations (2D, 2.5D or 3D, with different levels of detail). Temporal attributes allow to describe their life cycle (construction, renovation and demolition dates). Buildings are characterised by an attribute describing their physical aspect and another one related to their use. Many other thematic attributes have been included. In order to improve the usability of the data model, four profiles have been defined:
- TheCore2Dprofilecontainstheelements(classesandattributes)themostcommonlyusedand present in existing datasets. Geometrical representations are various 2D representations, with a possible elevation value. The information included in this profile is intended to be part of the implementing rules.
- The Extended2D profile is a semantic extension of the previous one with additional attributes (material of construction, etc.), classes (building units) and references to other data (like cadastral data).
- The Core3D profile is has same semantic as the core2D profile and enables simple 3D representations.
- Finally, the Extended3D profile is an extension of the core2D profile to rich 3D representations at different levels of details. It also includes the possibility to represent facade textures.

Semantic 3D City Models for Urban Information Fusion and City Lifecycle Management - Thomas H. Kolbe

http://www.ncl.ac.uk/ceser/ese2012/Kolbe%20-%203D%20City%20Models%20for%20City%20Life%20Cycle%20Management.pdf

Friday, November 2, 2012

Trimble® Point Creator for CAD and Revit® (TPC)

http://www.trimble.com/construction/building-construction/Trimble-Point-Creator-Pro.aspx

http://www.youtube.com/watch?v=YwJIaMPOXDU&feature=youtube_gdata_player

SmartMarket Report: The Business Value of BIM for Infrastructure (2012)

http://analyticsstore.construction.com/index.php/the-business-value-of-bim-for-infrastructure.html

Building Information Modeling (BIM) is having a profound affect on construction industry project delivery and processes. Previous MHC research has shown that within the commercial building sector, the use of BIM is rising rapidly especially among the contractor community. The new SmartMarket Report, The Business Value of BIM for Infrastructure, examines how BIM is being used on infrastructure projects including roads, bridges, dams, water treatment facilities, power plants and transportation facilities. The report examines the use of BIM on these projects, the drivers and obstacles to future use and the impact that BIM is having on infrastructure project teams as well as internal and external collaboration. The study also looks at BIM’s impact on building processes including the increased use of prefabrication and modularization as well as the overall affect that BIM and these processes have on improving productivity factors including schedule, cost, quality, sustainability and safety.

The 60-page report contains new market research data as well as several cases studies highlighting the use of BIM on different infrastructure projects and thought leader interviews that demonstrate the differing perspectives around infrastructure BIM. Download your free copy today.

Wednesday, October 31, 2012

The Netherlands is the first country to have made CityGML a national standard.

http://www.directionsmag.com/articles/building-the-open-3d-information-infrastructure-for-a-flat-land-ogc/276211

http://www.geonovum.nl/sites/default/files/3d_pilot_artikel_engels_2.pdf

http://www.geonovum.nl/sites/default/files/3D/3DimplementationNLMaart2012.pdf

http://www.geonovum.nl/sites/default/files/3d_pilot_nl_3dgeoinfosymposium_wuhan.pdf

http://www.directionsmag.com/webinars/view/ogc-placeholder/216618


…In this article, authors Jantien Stoter, Joris Goos and Athina Trakas describe CityGML and take a look at how National Spatial Data Infrastructure stakeholders in The Netherlands worked together to establish a national 3D standard that aligns to both the existing national 2D standards and the international OGC standard for 3D geoinformation, CityGML.

Adding a third dimension to the National Spatial Data Infrastructure (NSDI) makes a lot of sense in a heavily populated country where two-thirds of the land is vulnerable to flooding. The OGC City Geography Markup Language (CityGML) Encoding Standard is already in use in spatial data infrastructure programs in Germany, France, Malaysia, Abu Dhabi and other countries, where it provides an important platform for the transition from 2D to 3D data. The Netherlands, however, is the first country to have made CityGML a national standard.

In this article we describe CityGML and look at how NSDI stakeholders in The Netherlands worked together to establish a national 3D standard that aligns to both the existing national 2D standards and the international OGC standard for 3D geoinformation, CityGML.…

"3D Pilot NL"

http://www.geonovum.nl/dossiers/3dpilot/congres/english


…3D information is practice!

The presentations of Joris Goos of the City of Rotterdam and Thomas Kolbe, University of Berlin at the symposium, underlined that 3D is both required for many applications and feasible. Joris Goos explained why Rotterdam invested in 3D geo-information and concluded that it is not a matter of how much a 3D approach costs, but how much you can save with it. Also, Joris announced that as of June 16th the 3D data set of Rotterdam is open data, which provoked a loud applause from the audience.
Thomas Kolbe elaborated on CityGML. An important result of the pilot is a CityGML implementation profile for large scale geo-information in the Netherlands. Thomas Kolbe explained that CityGML is rich in semantics and therefore attractive for various applications. Inspiring was the live demo Thomas Kolbe gave on the solar atlas of Berlin (www.3dcitydb.net). Both the presentation of Joris Goos and of Thomas showed the importance of performing analysis on the 3D data. That is, 3D geo-information makes it easier to answer questions like: what are the best locations to generate solar and wind energy in the city? What is the effect of a new building on the environment? And how green is the city?…

Tuesday, October 30, 2012

Monday, October 29, 2012

Open source BIMserver

http://bimserver.org/

…What is CityGML and what about the extension for GeoBIM?
CityGML is a relatively young open standard for modelling cities. This standard originates in the geographic world (GIS). The GIS world is known for its 2D maps, but has recently started adding 3D objects. Agreements have been defined in CityGML about how roads, buildings, water, vegetation, green spaces and so on are described. Because this is documented for complete cities, the level of detail describing a building in CityGML is rather limited (not nearly as detailed as in IFC). However, it is possible to define expansion sets in CityGML. This makes it possible to add specific information to a CityGML model (for the nerds: comparable to Psets in IFC). The initiator of the GeoBIM extension is BIMserver open source. This CityGML extension for GeoBIM information enables IFC data to be added to the buildings in CityGML. The BIMserver software export to CityGML facility, adds the IFC information according to this official GeoBIM extension.…

…Is that all?
Another popular feature is clash detection on the (merged) IFC data and the option to ‘subscribe’ to changes in (part of) the model.
Other users very much appreciate the automatic up-to-date KML interface. This enables clients to monitor the project progress in Google Earth. The exports to CityGML, ifcXML, Collada (for Sketchup) are also very popular. The O3D/WebGL functionality enables you to inspect BIM models in your web browser without having special IFC software installed on your PC.
The more technical users are enthusiastic about the Query and filter options for the IFC data. Simple pre-programmed queries such as ‘give me the 2nd floor only’ or ‘give me all the windows’ are widely used.
But you can program more complex queries yourself, such as ‘give me all doors on the 3rd floor that are wider than 900 mm’ using the advanced query function.
The nerds among us consider the various interfaces (web user Interface, REST interface and SOAP) and working with an EMF framework wonderful.…


Friday, October 26, 2012

IFC for LARK – Eksempel brukt i Revit

Denne oversikten viser hvordan LARK kan benytte seg av eksisterende programvare og tilpasse den så godt som mulig til LARK sin måte å jobbe med 3D objektbasert modellering. Undertegnede har gjennomført ulike landskapsprosjekter i tidsrommet 2005 til i dag 2012 basert på Autodesk Revit som 3D modelleringsverktøy for prosjektering, tegningsproduksjon, mengdekontroll, kostnadsoverslag, utsettingsdata osv…… Denne oversikten prøver å ta de erfaringer man har fra gjennomførte prosjekter og de LIM objektene som vi nå har kommet frem til i denne rapporten og sette dette i system.

Denne oversikten viser at vi kan klare å levere mye Landskap mot IFC hvis vi nå i første omgang er villig til å forenkler LIM objektene og ser sammenhenger og muligheter i eksisterende programvare ment for andre fagdisipliner. På lengre sikt bør LIM objekter få sin egen IFC definisjon. Der det i denne oversikten kommer IfcBuildingElementProxy bør man kunne komme frem til egne IFC definisjoner i Norge som vi kan benytte her frem til vi får på plass en internasjonal IFC standard for Landskap.

Ved praktisk bruk av denne oversikten vil det komme frem mange viktige punkter som igjen er bra å ta med inn i et standardiseringsarbeid med tanke på IFC for LARK. Denne oversikten er kun ment som et første utkast basert på egne erfaringer og ønskes supplert av andre med tilsvarende erfaringer.
........

http://underland.no/?page_id=730

IndoorGML

....Getting Inside

Although CityGML can be used to model building interiors, it isn’t sufficient to meet all the requirements of indoor navigation. To fill this gap, OGC membership recently formed a Standards Working Group to develop a new standard, IndoorGML.

From the perspective of IndoorGML, IFCs and CityGML can be considered as important data sources for the interior topography of buildings (and other structures such as tunnels).

IndoorGML will provide the essential model and data for important applications such as building evacuation, disaster management, personal indoor navigation, indoor robot navigation, indoor spatial awareness, indoor location-based services, and the tracking of people and goods. IndoorGML will support different travel modes, such as walking, driving and flying.

IndoorGML provides a framework for the flexible integration of different localization technologies (e.g., WiFi, RFID, LIDAR, etc.) and allows the ad-hoc selection of appropriate navigation data according to the capabilities of the mobile device and the offered localization technologies of a building.

Standards for bridging the indoor/outdoor location divide are on the critical path to navigation, machine-to-machine communication, smart grids, smart cities, smart buildings, smart pipes, sensor webs, BIM, location marketing and other exciting new domains of economic activity. Success in all these domains depends on the widespread and active collaboration of many different standards-development organizations. If your organization has a stake in these, we encourage you to become involved.

http://www.geoplace.com/ME2/dirmod.asp?sid=&nm=&type=MultiPublishing&mod=PublishingTitles&mid=2F0B36C074B04B3DAACB3F3733414366&tier=4&id=734E40536D3849DDA873E9DAF8D62BE8

Thursday, September 20, 2012

AEC (UK) BIM Standard for Autodesk Revit

http://aecuk.files.wordpress.com/2012/09/aecukbimprotocolforautodeskrevit-v2-0.pdf

Thursday, August 30, 2012

"Bygg21" - Krav om åpen BIM fra regjeringen.

http://www.regjeringen.no/mobil/pages/37918068/PDFS/STM201120120028000DDDPDFS.pdf
 
......Regjeringa  vil  leggje  til  rette  for  auka  bruk  av
IKT i byggjesaker. Det skal utviklast ein strategi for
å  etablere  eit  «ByggNett».  Strategien  skal  mellom
anna  omtale  korleis  ByggSøk,  det  nasjonale  syste-
met  for  innsending  av  elektroniske  søknader,  kan
utviklast  vidare.  Målet  er  at  kommunane  etter
kvart skal kunne gjere all sakshandsaming digitalt.
Strategien  vil  også  omtale  bruk  av  bygningsinfor-
masjonsmodellar  (BIM)  med  automatisk  sjekking
av  kvalitetskrav  og  ei  mogleg  integrering  med
Altinn, om dette let seg gjere innanfor dei framtidige
rammene for Altinn......

BIM for landscape architects!