BIM for Landscape Architecture

BIM for Landscape Architecture
IFC for Landscape - Example used in Revit

IFC for Landscape Architecture

IFC for Landscape Architecture
I forbindelse med utviklingen av Statsbygg sin BIM-manual 2.0, skal objektene som tidligere er standardisert gjennom arbeidet med BIM for Landskap tilpasses bruk i IFC

Thursday, August 30, 2012

"Bygg21" - Krav om åpen BIM fra regjeringen.

http://www.regjeringen.no/mobil/pages/37918068/PDFS/STM201120120028000DDDPDFS.pdf
 
......Regjeringa  vil  leggje  til  rette  for  auka  bruk  av
IKT i byggjesaker. Det skal utviklast ein strategi for
å  etablere  eit  «ByggNett».  Strategien  skal  mellom
anna  omtale  korleis  ByggSøk,  det  nasjonale  syste-
met  for  innsending  av  elektroniske  søknader,  kan
utviklast  vidare.  Målet  er  at  kommunane  etter
kvart skal kunne gjere all sakshandsaming digitalt.
Strategien  vil  også  omtale  bruk  av  bygningsinfor-
masjonsmodellar  (BIM)  med  automatisk  sjekking
av  kvalitetskrav  og  ei  mogleg  integrering  med
Altinn, om dette let seg gjere innanfor dei framtidige
rammene for Altinn......

BIM for landscape architects!