BIM for Landscape Architecture

BIM for Landscape Architecture
IFC for Landscape - Example used in Revit

Thursday, November 8, 2012

Håndbok 138 - Modellgrunnlag, Krav til grunnlagsdata og modeller

http://www.vegvesen.no/_attachment/395908/binary/679032

…Forord
Håndbok 138 Modellgrunnlag med veileder og vedlegg stiller krav til hvordan grunnlagsdata og modeller skal bestilles, utarbeides og leveres i vegprosjekter. I prosjektbestillingen avgjøres det om planlegging, prosjektering eller bygging skal gjennomføres modellbasert eller tegningsbasert (les mer om prosjektbestillinger i Håndbok 151 Styring av vegprosjekter). Hvis prosjektet gjennomføres tegningsbasert, gjelder ikke kapittel 3 Modeller i denne håndboken. For prosjekter som gjennomføres modellbasert, gjelder hele denne håndboken.
Håndboken beskriver tre roller:
1 Oppdragsgiver:
Statens Vegvesen representert ved prosjekteier, prosjektleder, planleggingsleder, prosjekteringsleder eller byggeleder
2 Rådgiver:
planleggere og prosjekterende som er ansatt i Statens vegvesen, eller ansatte i private firma som utfører oppdrag for Statens vegvesen
3 Entreprenør:
private firma med underleverandører som utfører oppdrag for Statens vegvesen
Håndbok 138 Modellgrunnlag inngår i Statens vegvesens kvalitetssystem. Oppdragsgiveren oppgir hvilken versjon av håndboken som gjelder i prosjektbestillingen eller konkurranse- grunnlaget for prosjektet.
Håndboken skal bidra til
• entydige kvalitetskrav til grunnlagsdata
• 3D-prosjektering i alle fag
• standardisert beskrivelse av modeller
• standardisert beskrivelse av objekter
• bruk av åpne, standardiserte formater
• bruk av modeller som arbeidsgrunnlag i byggefasen
• standardisering av sluttdokumentasjon fra prosjektfaser
Den nyeste utgaven av håndboken er tilgjengelig på Statens vegvesens hjemmesider www.vegvesen.no under menypunktet «Fagstoff». Håndboken revideres hvert år. Statens vegvesen ønsker tilbakemeldinger som kan danne grunnlag for revisjon av håndboken. Merk e-post eller brev med «HB138» i emnefeltet, og send til:
Vegdirektoratet, Byggherreseksjonen, Veg- og transportavdelingen, Postboks 8142 Dep 0033 OSLO. E-post: thor-sigurd.thorsen@vegvesen.no…

No comments:

Post a Comment