BIM for Landscape Architecture

BIM for Landscape Architecture
IFC for Landscape - Example used in Revit

IFC for Landscape Architecture

IFC for Landscape Architecture
I forbindelse med utviklingen av Statsbygg sin BIM-manual 2.0, skal objektene som tidligere er standardisert gjennom arbeidet med BIM for Landskap tilpasses bruk i IFC

Thursday, December 13, 2012

IFC for LARK – Eksempel brukt i Revit

http://underland.no/?page_id=730

Denne oversikten viser hvordan LARK kan benytte seg av eksisterende programvare og tilpasse den så godt som mulig til LARK sin måte å jobbe med 3D objektbasert modellering. Undertegnede har gjennomført ulike landskapsprosjekter i tidsrommet 2005 til i dag 2012 basert på Autodesk Revit som 3D modelleringsverktøy for prosjektering, tegningsproduksjon, mengdekontroll, kostnadsoverslag, utsettingsdata osv. Denne oversikten prøver å ta de erfaringer man har fra gjennomførte prosjekter og de LIM objektene som vi nå har kommet frem til i denne rapporten og sette dette i system.

Denne oversikten viser at vi kan klare å levere mye Landskap mot IFC hvis vi nå i første omgang er villig til å forenkle LIM objektene og ser sammenhenger og muligheter i eksisterende programvare som er mer tilpasset for andre fagdisipliner. På lengre sikt bør LIM objekter få sin egen IFC definisjon. Der det i denne oversikten kommer IfcBuildingElementProxy bør man kunne komme frem til egne IFC definisjoner i Norge som vi kan benytte her frem til vi får på plass en internasjonal IFC standard for Landskap.

Ved praktisk bruk av denne oversikten vil det komme frem mange viktige punkter som igjen er bra å ta med inn i et standardiseringsarbeid med tanke på IFC for LARK. Denne oversikten er kun ment som et første utkast basert på egne erfaringer og ønskes supplert av andre med tilsvarende erfaringer.Oversikt over funksjoner i Revit og hvordan de kan tolkes og brukes av LARK for 3D objektbasert modellering.De viktigste arealer/flatene som LARK bør bruke aktivt i Revit er enten eller hvor gir de største fordelene med tanke på objektbasert modellering.

IfcSlab
IfcBuildingElementProxy
i Revit gir store muligheter for LARK. Alle lag som man bruker på dekker, veier, plasser og vegetasjonsfelt kan legges inn i . Dermed er det enkelt å ha kontroll på mengder, tykkelser, detaljtegninger osv.. når totaltykkelsen på alle til en hver tid er korrekt.

har mulighet til å sette høyde på alle ytterkanter eller hjørner men også legge inn punkthøyder eller knekklinjer manuelt.

Når man benytter for Landskap bør man ikke benytte . Man bør oppretter et nedre nivå som man definerer som Havnivå +/- 0.00. Alle dekker modelleres på dette nivået og «løftes» så opp til riktig høyde over havet. Alle justeringer, og høydepåskrift vil da hele tiden gi høyde over havet (kotehøyde) noe som er viktig når man jobber med landskapsarkitektur.

Høydejustering på kan gjøres på flere ulike måter. På detaljnivå bør man kun la ligge på Havnivå +/- 0,00 og man løfter flatene ved å bruke funksjonen / .

Denne måten å sette høyde på gir mulighet for å lage dobbelkrumme flater der det er mulig.

Ulempen med å jobbe med er at det kun er en flate uten tykkelse. Hver gang man gjør en endring på flaten bruker den mye datakraft på å generere flaten på nytt. Jo mer kompleks flaten er jo lenger tid tar dette

benyttes ikke av to viktige årsaker. Den ene er at alltid forholder seg med fast høyde på bunnen. Hvis man endrer tykkelsen på forblir bunnen på samme nivå men toppen endres. For LARK er dette problematisk da høyde på topp er viktigst for å ha kontroll på fall. Den andre årsaken til at ikke benyttes er at landskapsobjekter ikke kan (objektet forholder seg høydemessig) til denne flaten.

er også vanskelig å benytte for Landskap. Den påvirker og dermed bruker mye datakraft ved små endringer. Den største begrensningen ligger i justering av høyde og skjæringsvinkel mot terreng. skjærer kun vinkelrett i terrenget. Enten vertikal skjæring eller vertikal fylling. Hvis man ønsker å ha fall på kan man kun benytte . Både på og har man begrensning til kun å bruke en per flate. Hvis man kunne benyttet flere på lik linje med ville det kanskje gitt flere muligheter for å bruke både og .

Kantstein som avslutning på benyttes eller

IfcBuildingElementProxy
I detaljnivå benyttes / . Under valg av and velges . Ved valg av velges . Ved valg av velges og . Grunnen til at man velger dette er fordi klarer ikke å generere 3D volum hvis kanten er del av dobbeltkrum flate og buet. Andre ganger klarer ikke funksjonen å koble volumer sammen. For at man skal være helt sikker på å få med seg riktig volum av kantstein hele veien bør man bruke denne funksjonen. Valg av er for at man da kan ta ut mengder på lengden av kantstein. Det beste var om kunne klare å lage volum også på dobbeltkrumme kanter samtidig som man kunne fått ut antall løpemeter i .

Det fins ingen gode løsninger for kantstein på direkte i Revit. Da må man over på SiteWorks og LandCAD fra Eagle Point. Distribuert i Norden gjennom Cad-Q.

Alle landskapsobjekter (Component) som benyttes utomhus må kunne til både og . Disse objektene kan enten alltid forholde seg horisontalt eller følge vinkel på overflaten. Fordelen med disse objektene er at de enten kan linkes til en flate eller man kan overstyre og låse objektene til en faste høyder over havet. De objekt som gjør dette i Revit er:

IfcFurniture
IfcLightFixtureType
IfcBuildingElementProxy
IfcBuildingElementProxy
IfcFlowTerminal
IfcSite
IfcFooting
I LIM prosjektet har vi skissert opp en liste med objekter vi mener bør være en del av LARK sine objekter. Hvis jeg prøver å sette disse objektene inn i system i forhold til Components> nevnt i teksten over vil det bli som følger:: (LARK) (Eksempel)Terreng (Soft landscape)
Vegetasjon (Vegetasjons oppbygging avhengig av Vegetasjon og grunnforhold. Ulik oppbygging om det er på dekker, jord, løsmasser, sprengstein, fjell.)
Trær
Busker
Stauder
Blomster
Gress
Plastring
Løsmasser
Plasser (Hard landscape) (Eksempler se NBS National BIM Library, UK, Objedt types, Hard Landscaping)
Veier (Roads)


: (LARK)Utemøbler
Bord
Stoler
Benker
Avfall
Sykkel
Pullert
Plantekasse/urner
Stammevern
Treomramming – () Inn i en for å lage hull i gulvet for utsparing for trestamme og rotvolum.
…….
Lek og idrett
Lekeapparater
Sklie
Huske
Klatre
Hoppe
Sandkasse
Tårn
Mål
Ballspill
Fotball
Håndball
Nett
Badminton
Tennis
Volleyball
Kurv
Basket
Skilt
Innfelt – () Inn i en for å kunne linkes til en flate. Flaten vil kunne variere på vegg, inn i granittelementer osv. Må kunne forholde seg til flere type objekter
Veggmontert – () Inn i en for å kunne linkes til en flate. I hovedsak vil denne flaten kunne være en vegg men noen ganger kan den også være lurt å kunne linkes til andre objekter som ikke er vegg og derfor .
Puller
Mast
Henge – Forholde seg til høyde over terreng og derfor ok slik den er


(RIE/EL)

Utebelysning
Nedfelt – (Nested Families) Inn i en Generic Model floor based for å lage hull i gulvet der lysarmaturen kommer.
Innfelt – (Nested Families) Inn i en Generic Model face based for å kunne linkes til en flate. Flaten vil kunne variere fra opptrinn i trapp, på vegg, inn i granittelementer osv. Må kunne forholde seg til flere type objekter
Veggmontert – (Nested Families) Inn i en Generic Model face based for å kunne linkes til en flate. I hovedsak vil denne flaten kunne være en vegg men noen ganger kan den også være lurt å kunne linkes til andre objekter som ikke er vegg og derfor face based.
Puller
Mast
Henge – Forholde seg til høyde over terreng og derfor ok slik den er


(LARK) (All oppmerking på dekker)

Oppmerking
Vei
Parkering
Symbol (HC)
Tekst
Lek og idrett
Taktil
(LARK)
Vegetasjon
Trær
Løv
Bar
Frukt
Busker
Busker
Roser
Slyngplanter
Hekkplanter
Stauder
Bunndekke
(Blomster) – Inngår som del av beskrivelse av overflate på . Evt eget volum som ligger over Floor og definerer ulike områder med plantemix.
(Gress) – Inngår som del av beskrivelse av overflate på


(VA)

VA (Vann og Avløp)
Sluk – (Nested Families) Inn i en Generic Model floor based for å lage hull i gulvet der sluk kommer.
Rist – (Nested Families) Inn i en Generic Model floor based for å lage hull i gulvet der Rist kommer.
Renne – (Nested Families) Inn i en Generic Model floor basedfor å lage hull i gulvet der Renne kommer.
Slisserenne
Nedfelt renne
Kumlokk – (Nested Families) Inn i en Generic Model floor based for å lage hull i gulvet der Kumlokket kommer.
Vannpost
Brannhydrant


Frittstående konstruksjoner som LARK modellerer utomhus er identiske med de objektene arkitekten har til å modellere i bygg. De objektene som nå nevnes er tilnærmet identiske for ARK og LARK. Derfor kan disse brukes uten noen store tilpasninger for Landskap når det gjelder klassifisering i IFC. Formgiving, egenskaper og relasjoner på objektene må endres noe for å kunne brukes godt også ute.

IfcWall
IfcFooting
IfcStair
IfcRamp
IfcRailing
IfcSlab


(LARK)

Støttemurer (RIB/RIG)
Plasstøpt
Prefab
Gabion
Murer
Plasstøpt
Prefab
Gabion
Murt
Stablet
Spunt
Vegger
Vegg i bygg
Leevegg (evt )
Ballvegg
Støyskjerm (evt )


(LARK)

Fundament for Utemøbler
(Se relevante objekter definert under )
Fundament for Belysning
(Se relevante objekter definert under )
Fundament for Vegetasjon (Rotsone for trær?)
(Se relevante objekter definert under )
Fundament for Konstruksjon og bygg
(Se relevante objekter definert under , , , (LARK)
Trapper
Terrengtrapp
Eseltrapp
Frittstående trapp
Amfi
Sittetrinn
Trappetrinn
(LARK)
Mindre rampekonstruksjon med repos
For store terrengramper anbefales å benytte da kun har begrenset mulighet for innstilling av fallforhold. har ikke mulighet for lagvis oppdeling av dekker slik som man kan med , noe som er relevant når man skal jobbe med store ramper i terrenget.


(LARK) (eksempel)

Rekkverk
Håndløper
Gjerde
Ballnett
Skjermer
funksjonen har store fordeler ved at den er regelstyrt. Mange eksempler hvor denne funksjonen har store fordeler. Forholder seg høydemessig til en som man finner igjen i , og . Hvis man jobber med høydesetting på på andre måter en fungerer ikke relasjonen mellom og . fungerer heller ikke i forhold til . LandCAD for Revit har funksjon som fungerer bedre mot og hvis man bygger opp med objektfamilier som kan seg til flatene og .
(LARK)
Konstruksjonsdekke i bygg (Likt som for Arkitekt)
Terrassegulv
Brygge
IfcSlabTypeEnumeration=
’baseslab’ for gulv på grunn (Veger og plasser)
‘floor’ for dekke(r) over bakken (Brygger)
‘roof’ for topp- eller takdekker (Takterrasse)
Oversikt over hvordan det er direkte link mellom mengder i tabell og modell når det plasseres ekstra treomramming da disse automatisk lager hull i . Se i tabell og sammenlign mengdeoversikt på dekke.